TransmitでSSHトンネル

2020.10.27 (火)

踏み台サーバー

host: 123.xxx.xxx.xxx
user: user
sshkey: /MYPATH/SSHKEY.pem
port: 2222

アクセスしたいホスト

host: 192.168.0.3:22
user: user2
sshkey: /MYPATH/SSHKEY.pem

port: 22

というのがあったら、以下のコマンドでSSHトンネルの掘ります。

ssh -v -N -L localhost:2221:192.168.0.3:22 -i /MYPATH/SSHKEY.pem -p 2222 user@123.xxx.xxx.xxx

トンネル掘ったままで、Transmitでログインします。